تبلیغات
حقوقی - رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

نویسنده :اون
تاریخ:چهارشنبه 1 آبان 1387-12:50 ق.ظ

شماره 4489/ و/ ح                                                    25/8/1383

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیأت عمومی

بسمه‎تعالی
محضر مبارك حضرت آیةالله مفید دامت بركاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور

     با احترام، معروض می‎دارد:
     دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یك‎پارچه بانك ملی ایران) از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار گیرد كه جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی كشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانك ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136  ریال كه در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملی ابركوه به علت كسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانك محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاكم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
     پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذكر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شكایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده... علیه آقای حسین عنایتی ... به اتهام صدور یك فقره چك سیبا (سیستم یك پارچه بانك ملی ایران)... با عنایت به اینكه در مانحن فیه، چك مذكور... قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانكی به وسیله چك در كلیه شعب بانك ملی سراسر كشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارندة چك جهت وصول وجه چك می‎تواند به هریك از شعب بانك ملی سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چك می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه كه صرفاً بانك ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل  استقرار بانك محال علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد كه در مانحن فیه كلیه شعب بانك ملی سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال علیه تلقی می‎شوند... و اینكه شاكی و مشتكی عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاكم عمومی ابركوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینكه چك سیبا (سیستم یك پارچه بانك ملی ایران) با چك‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است كه سیبا در كلیه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشتركند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.
     2ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به‎صدور یك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانك ملی ایران شعبه نورآباد كه در تاریخ 14/11/1380 در بانك ملی 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابركوه شكایت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنایت به اینكه بانك محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابركوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی‎وسوم دیوان عالی كشور مفصلاً منعكس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سی‎وپـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینكه گواهی عدم پرداخت وجه چك از بانك ملی ایران شعبه ابركوه صادر گردیده است و با توجه به اینكه چك مورد شكایت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چكهایی است كه در تمام شعب بانك ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكایت عنوان شده و بر فرض اینكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابركوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید.
     همانطور كه ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سیبا (سیستم یك‎پارچه بانك ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری كه شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چك و شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چك بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.
     به تاریخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی كشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
     پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم كل كشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:
     اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «« صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتكب نشده اما تاریخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
     ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به‎دادگاهی رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود.
     ثالثاً: فرقی بین چك‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه كردن خدمات بانكی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.
     با توجه به مراتب مذكور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور را نزدیكتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.
 
ردیف: 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره: 669ـ21/7/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

     در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‎الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:28 ق.ظ

Wow all kinds of awesome knowledge!
pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacy cialis canadian pharmacy meds canada medication cost canada viagra canadian online pharmacies best canadian mail order pharmacies canadian pharcharmy online24 canadian online pharmacies legitimate buy viagra usa
http://ketsifa.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Valuable info. With thanks.
cialis cost callus cialis therapie tadalafil 10 mg cialis prices cialis cipla best buy best generic drugs cialis cialis daily new zealand cialis prezzo in linea basso cialis generique
http://patoughti.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:10 ب.ظ

Regards. I value this.
deutschland cialis online how does cialis work we choice free trial of cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis name brand cheap recommended site cialis kanada can i take cialis and ecstasy cialis tablets for sale cheap cialis venta de cialis canada
pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Really a lot of good advice.
we recommend cialis best buy cialis tadalafil estudios de cialis genricos achat cialis en suisse cialis online holland cialis australian price generic cialis review uk cialis 5mg low dose cialis blood pressure i recommend cialis generico
Buy cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:06 ب.ظ

Position certainly taken..
link for you cialis price acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis get cheap cialis cialis dosage venta de cialis canada cialis generic tadalafil buy cialis name brand cheap cialis online where cheapest cialis
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

Wonderful knowledge. Thanks.
prix cialis once a da buying cialis in colombia cialis soft tabs for sale cost of cialis per pill cialis 5 mg buy venta cialis en espaa cialis en mexico precio generic for cialis cialis para que sirve cialis great britain
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

You stated this effectively!
non 5 mg cialis generici cialis side effects dangers cialis 5 mg effetti collateral cialis authentique suisse cialis canada on line how much does a cialis cost cialis generic availability how to purchase cialis on line how does cialis work cialis for sale in europa
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

Well voiced really. !
cialis professional from usa ou acheter du cialis pas cher viagra or cialis enter site very cheap cialis rx cialis para comprar cialis authentique suisse cialis purchasing cialis australia org generic cialis chinese cialis 50 mg
how can i get generic viagra in canada
شنبه 18 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info specially the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 05:16 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous information!

generic cialis cialis canadian drugs only here cialis pills cialis with 2 days delivery we recommend cialis best buy cialis 50 mg soft tab when will generic cialis be available cialis 20 mg cut in half cialis in sconto callus
https://midirectorioempresarial.es/noticias/page/20/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:34 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計/財布/服国内発送安全後払い
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:53 ق.ظ

Kudos! Plenty of advice.

drugs for sale deep web canada medication online pharmacies india pharmacy canada online prescriptions pharmacy canada plus canadian pharmacies that ship to us canada medications cheap Canadian Pharmacy USA drugstore online canada north west pharmacy canada
http://tumorzentrum-zwickau.de/inhalt/geschichte
شنبه 17 فروردین 1398 03:41 ب.ظ
人気ブランドコピー2017高品質激安ブランド財布スーパーコピーブランド通販専門店
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Truly many of terrific tips.
cialis online where cheapest cialis enter site very cheap cialis cialis dosage amounts we use it cialis online store cialis cipla best buy cialis 5mg deutschland cialis online no prescription cialis cheap click here take cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:04 ق.ظ

You have made the point.
cialis pills in singapore online prescriptions cialis cialis 05 cialis patent expiration cialis kaufen cialis 5mg billiger tadalafil 5mg generic cialis with dapoxetine cialis pills cialis professional yohimbe
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Thanks! I enjoy it.
cialis generico buy cialis online legal cheap cialis cialis 5mg cialis venta a domicilio tadalafil 10 mg cialis lowest price cialis official site cialis 5 effetti collaterali tadalafil
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Terrific stuff. Cheers.
callus cialis farmacias guadalajara cost of cialis per pill generic cialis pro cialis generic availability sublingual cialis online prescription doctor cialis cialis et insomni cialis 20 mg cost precios cialis peru
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Good information. Thank you!
we recommend cheapest cialis buy cialis online nz warnings for cialis purchase once a day cialis cialis cipla best buy purchasing cialis on the internet cialis pas cher paris cuanto cuesta cialis yaho side effects of cialis cialis without a doctor's prescription
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
buying cialis on internet cialis generika acquisto online cialis cialis 5 mg para diabeticos if a woman takes a mans cialis cialis patent expiration cialis tablets for sale enter site very cheap cialis ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:39 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis generico online cialis tablets low cost cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis uk next day buying cialis on internet acheter cialis kamagra cialis 200 dollar savings card acheter cialis meilleur pri cialis generique 5 mg
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Kudos. Lots of information.

prezzo cialis a buon mercato cialis billig prix de cialis canadian drugs generic cialis venta de cialis canada cialis therapie if a woman takes a mans cialis cialis in sconto buy cialis cialis coupon
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Good postings. Appreciate it!
cialis canadian drugs cialis 50 mg soft tab price cialis per pill acquisto online cialis cialis super acti look here cialis cheap canada acquistare cialis internet cialis generico milano cost of cialis cvs cialis patentablauf in deutschland
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Many thanks, Lots of data!

prescription doctor cialis price cialis best canadian cialis cialis generic availability generic for cialis non 5 mg cialis generici tadalafil 10 mg only now cialis 20 mg costo in farmacia cialis cialis tadalafil
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis 20 mg usa cialis online cialis dosage recommendations cialis canada trusted tabled cialis softabs generic cialis at walmart cialis 5mg where do you buy cialis no prescription cialis cheap cialis daily new zealand
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Wow lots of fantastic info!
cialis prices in england click now cialis from canada only best offers 100mg cialis cialis mit grapefruitsaft cialis dose 30mg purchase once a day cialis cialis pills sialis cialis daily cialis cuantos mg hay
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Very good posts. Appreciate it.
buying cialis on internet prescription doctor cialis if a woman takes a mans cialis cialis from canada cialis 5 mg cialis farmacias guadalajara cialis soft tabs for sale cialis generico online calis online cialis
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Very good advice. Thanks a lot!
cialis canadian drugs viagra or cialis cialis professional yohimbe the best site cialis tablets cialis authentique suisse trusted tabled cialis softabs cialis dosage amounts side effects for cialis cialis cipla best buy legalidad de comprar cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:18 ب.ظ

Regards! I enjoy it.
cialis 5mg wow look it cialis mexico cialis generico en mexico tadalafil generic if a woman takes a mans cialis cialis y deporte we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis for sale in europa generic cialis
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:55 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis tablets australia brand cialis generic purchase once a day cialis cialis online holland click here cialis daily uk cialis online napol cialis daily dose generic tarif cialis france costo in farmacia cialis enter site 20 mg cialis cost
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Terrific postings. Cheers!
generic cialis tadalafil tadalafil cialis australia org buying cialis overnight cialis in sconto recommended site cialis kanada viagra cialis levitra i recommend cialis generico acheter cialis meilleur pri we choice free trial of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30