تبلیغات
حقوقی - صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك

صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 30 مهر 1387-11:32 ب.ظ

چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی كشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است: «« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان كرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده كه به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چك، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست كه چك از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینكه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی كشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یك از عناوین مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌كرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20 mg
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:28 ب.ظ

Superb stuff, Many thanks!
generic levitra cheap 20mg levitra levitra levitra levitra generic levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg levitra prices levitra 20mg
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 11:47 ب.ظ

You made your point.
cialis official site cialis in sconto rezeptfrei cialis apotheke wow cialis 20 low dose cialis blood pressure cialis tadalafil cialis patentablauf in deutschland cialis 100 mg 30 tablet we like it safe cheap cialis cialis 20mg preis cf
buy tadalafil online
شنبه 7 مهر 1397 10:04 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of data!

calis cialis prices in england order generic cialis online tadalafil 20 mg cialis side effects cialis generique look here cialis order on line generic cialis cialis tadalafil cialis online nederland
buy cialis usa
جمعه 6 مهر 1397 06:10 ب.ظ

Very good facts. Many thanks.
buying cialis overnight click here cialis daily uk dose size of cialis miglior cialis generico cialis ahumada female cialis no prescription we like it safe cheap cialis purchasing cialis on the internet can i take cialis and ecstasy import cialis
buy viagrow
شنبه 31 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

Very good posts. Cheers!
canadian mail order pharmacies drugstore online shopping drugs for sale in uk online pharmacies tech school buy viagra 25mg online canadian discount pharmacies canadian medications, liraglutide canadian pharmacies stendra prescriptions from canada without online pharmacies tech school
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:46 ب.ظ

Many thanks, Numerous advice.

warnings for cialis sialis tadalafil generic cost of cialis per pill generic cialis pro female cialis no prescription buy brand cialis cheap buy cialis online cheapest cialis cuantos mg hay prix cialis once a da
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:14 ق.ظ

Thanks, I appreciate this!
buy cialis uk no prescription pastillas cialis y alcoho cialis 10mg prix pharmaci cialis flussig cialis pills price each tadalafil 5mg cialis manufacturer coupon cialis rezeptfrei sterreich cialis prices in england link for you cialis price
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:28 ب.ظ

Thank you, Great stuff.
online canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies surrey best canadian pharmacies online trust pharmacy canadian canada rx best canadian pharmacies online northwest pharmacy canada canada medications cheap canadianpharmacy
buy a viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:11 ق.ظ

You actually revealed it effectively.
buy viagra online rx. viagra online pharmacy buy viagra online uk no prescription generic viagra purchase buy tadalafil online buy viagra tablets where to buy real viagra online buy internet viagra buy viagra next day delivery buy cheap viagra online without prescription
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:35 ب.ظ

Very well spoken indeed. .
buy cialis cialis 100mg suppliers cialis name brand cheap 40 mg cialis what if i take only now cialis 20 mg non 5 mg cialis generici the best site cialis tablets we choice cialis uk price cialis best when can i take another cialis
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:00 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of advice!

cialis 5 mg buy cialis e hiv cialis y deporte side effects of cialis cialis wir preise cialis 30 day trial coupon prix de cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis online napol weblink price cialis
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:27 ق.ظ

Effectively expressed really! .
buy cialis online india cialis 100mg cost canada discount drugs cialis buying cialis on internet viagra cialis levitra tadalafil 5mg side effects for cialis cialis dosage amounts cialis tadalafil online cialis diario compra
viabiovit.com/viagra-pills-price.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:28 ق.ظ

Superb posts. Thanks a lot!
buy viagra online cheap viagra online usa buying viagra online buy viagra cheap uk buy genuine viagra online buy viagra overnight delivery want to buy viagra buying real viagra online viagra without presc uk buy viagra legally
Cialis online
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:38 ب.ظ

You suggested it perfectly!
generic cialis tadalafil try it no rx cialis cialis generique free generic cialis enter site 20 mg cialis cost cialis tablets cialis cost tadalafil cialis preise schweiz cialis online
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:28 ق.ظ

You made your position pretty effectively.!
buy brand cialis cheap we recommend cheapest cialis cialis savings card we like it safe cheap cialis how does cialis work calis cialis pills cialis kaufen cialis canadian drugs cialis billig
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:29 ق.ظ

You have made your point.
cilas overnight cialis tadalafil cialis 5 mg effetti collateral cialis online cialis prices in england cialis generique 5 mg fast cialis online cialis sicuro in linea cialis 5mg billiger precios de cialis generico
Buy viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:00 ق.ظ

This is nicely expressed. .
viagra without presc uk where can i buy viagra over the counter order viagra usa how do i get viagra online is it legal to buy viagra online generic viagra pharmacy buy cheap viagra online usa safest place to buy viagra viagra purchase uk buy real viagra online uk
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:40 ب.ظ

Thank you. Plenty of write ups.

does cialis cause gout cialis generico postepay cialis efficacit cialis reviews cialis 100mg suppliers cialis generic cialis generic availability cialis qualitat tadalafil 5mg only now cialis 20 mg
Cialisexece
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:01 ب.ظ

Reliable knowledge. Many thanks.
click here take cialis get cheap cialis cialis lowest price cheap cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generic cialis diario compra cialis great britain how to purchase cialis on line get cheap cialis
Daniela
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:00 ب.ظ
certainly like your web site however you have to take a look at the spelling on several of your posts.

Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I will definitely come again again.
چهارشنبه 4 فروردین 1395 11:49 ب.ظ
3283434244
چهارشنبه 4 فروردین 1395 11:48 ب.ظ
3283434244
پربسا صفایی
شنبه 23 شهریور 1392 11:27 ب.ظ
عالی بود
شنبه 23 شهریور 1392 11:25 ب.ظ
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر