تبلیغات
حقوقی - صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك

صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك

نویسنده :اون
تاریخ:چهارشنبه 1 آبان 1387-12:32 ق.ظ

چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی كشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است: «« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان كرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده كه به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چك، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست كه چك از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینكه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی كشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یك از عناوین مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌كرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
6y03p7z
شنبه 2 شهریور 1398 01:02 ب.ظ
bsr9ljv seldenafil <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra http://sildenapharmacy.com/</a> cipla viagra [url=http://sildenapharmacy.com/]Viagra generic[/url]
nlanielnclipg
سه شنبه 8 مرداد 1398 03:42 ق.ظ
dbyurcnfblnx viagra wikipedia [url=http://root-motion.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=bumpercanoe7]canadian pharmacy viagra[/url] low cost cialis <a href="https://discover.societymusictheory.org/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips">canadian pharmacy+cialis</a>
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 12:58 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
canadian discount pharmacies in canada aarp recommended canadian online pharmacies cialis from canada canada online pharmacies medication canadian pharmaceuticals nafta canadian online pharmacies drugs for sale usa global pharmacy canada canadian pharmacies no 1 canadian pharcharmy online
rvanielshaofe
دوشنبه 10 تیر 1398 11:59 ب.ظ
zugzbqahqwmc viagra cheap [url=http://northwestpharmacyph.com/]price viagra[/url] where can you buy viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">best prices for canadian viagra</a>
cheap viagra generic
cialis pills price each
جمعه 24 خرداد 1398 09:24 ب.ظ

Amazing information. Thanks a lot.
enter site 20 mg cialis cost warnings for cialis achat cialis en suisse cialis 5mg billiger cialis sale online generic cialis 20mg tablets generic cialis with dapoxetine cialis manufacturer coupon canadian discount cialis import cialis
http://kussandhou.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Many thanks! I value it!
cialis with 2 days delivery cialis venta a domicilio cialis 5mg cialis kaufen bankberweisung generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en itali cialis online cialis savings card costo in farmacia cialis
http://lieboda.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:25 ق.ظ

Cheers! I enjoy this!
cost of cialis per pill if a woman takes a mans cialis cialis baratos compran uk buy name brand cialis on line only now cialis for sale in us cialis tadalafil online recommended site cialis kanada we choice free trial of cialis price cialis best legalidad de comprar cialis
http://elvahi.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

Amazing tons of terrific info!
how much does a cialis cost try it no rx cialis cialis generico en mexico order a sample of cialis cialis generico en mexico cialis patentablauf in deutschland cialis daily dose generic discount cialis cialis 200 dollar savings card cialis generico online
yranieldvqaqh
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:09 ب.ظ
ywvimwqgkemy generic viagra from canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>herbal viagra</a> canada pharmacy for cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharmacy cialis professional 20mg pills</a>
viagra for men
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:39 ق.ظ

You mentioned that perfectly!
does cialis cause gout cialis generique 5 mg canadian cialis online prescriptions cialis cialis generico lilly where do you buy cialis only here cialis pills cialis et insomni cialis tablets for sale cialis cipla best buy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

You revealed that adequately.
cialis sans ordonnance cialis wir preise cialis 30 day trial coupon cialis venta a domicilio cialis tablets only best offers 100mg cialis buy original cialis we like it safe cheap cialis cialis daily cialis coupon
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 10:39 ب.ظ

You definitely made your point.
link for you cialis price buying cialis in colombia only now cialis for sale in us comprar cialis navarr generic cialis enter site natural cialis generic cialis levitra we choice cialis uk cialis dosage amounts 5 mg cialis pharmacie en ligne
groupon viagra
شنبه 18 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this web page every day for the reason that it provides quality contents, thanks
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 04:54 ب.ظ

Awesome posts. Thank you.
tarif cialis france we recommend cheapest cialis cialis lowest price warnings for cialis cialis 5 mg schweiz canada discount drugs cialis generic cialis pill online cialis 10 doctissimo cost of cialis per pill cialis 10 doctissimo
http://www.myvibor.ru/zavisimosti.php
شنبه 31 فروردین 1398 10:29 ق.ظ
最高 品質ルイヴィトン財布 コピー激安通販、ルイヴィトン偽物を低価でお客様に提供します。 ヴィトン財布コピーと言っても
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:22 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of tips!

canada vagra canadian pharmacy world canadian pharmacy online 24 canadian prescription drugstore canadian pharmaceuticals nafta pharmacy canada trust pharmacy canada online pharmacies Northwest Pharmacy canadian pharmacy king
Servicio Técnico
چهارشنبه 7 فروردین 1398 01:20 ق.ظ
Simplemente debo decirle que ha escrito un articulo excelente y que verdaderamente disfrute leyendo.
Estoy maravillado por lo bien que expuso su material y presento sus puntos
de vista. Gracias.
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:18 ب.ظ

Terrific write ups. Cheers!
cialis daily dose generic cialis pills price each preis cialis 20mg schweiz cialis manufacturer coupon generic cialis levitra cialis tablets australia if a woman takes a mans cialis cialis authentique suisse cialis uk buy name brand cialis on line
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Regards, Fantastic stuff!
comprar cialis 10 espa241a cialis professional yohimbe cialis dosage i recommend cialis generico click here take cialis cialis online nederland cialis tablets for sale click here cialis daily uk cialis 20 mg cut in half buying cialis in colombia
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:27 ق.ظ

Whoa tons of fantastic knowledge.
canadian drugs generic cialis cialis coupons printable comprar cialis navarr cialis 10 doctissimo cialis generic tadalafil buy preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis side effects for cialis buy cialis online nz how much does a cialis cost
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Whoa many of awesome data!
only now cialis for sale in us dose size of cialis we like it cialis soft gel cialis dosage warnings for cialis cialis generique buying brand cialis online how to purchase cialis on line compare prices cialis uk buy cialis online nz
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Wonderful data, Regards!
cialis for sale generic cialis at walmart achat cialis en europe buying brand cialis online generic cialis free generic cialis cialis herbs cialis generique 5 mg cialis purchasing cialis italia gratis
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Wow a good deal of beneficial info!
generico cialis mexico cialis lilly tadalafi cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke online cialis cialis generic tadalafil buy venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis price cialis per pill cialis tablets australia
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Great material. Thanks!
cialis generic availability cialis venta a domicilio cialis generika in deutschland kaufen generic cialis review uk only best offers 100mg cialis generic cialis tadalafil buy name brand cialis on line we use it cialis online store dosagem ideal cialis brand cialis nl
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:55 ق.ظ

You said it very well..
buy cialis cialis rezeptfrei cialis dosage cialis authentique suisse cialis daily cialis generico online link for you cialis price cialis 50 mg soft tab cialis lowest price cialis dosage amounts
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 12:06 ق.ظ

Really all kinds of awesome material!
safe site to buy cialis online buy cialis online nz cialis 30 day sample cialis uk cialis generico lilly enter site natural cialis recommended site cialis kanada wow look it cialis mexico when can i take another cialis we recommend cialis best buy
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 10:51 ق.ظ

Wonderful posts. Many thanks!
tadalafil tablets cialis therapie usa cialis online cialis tablets for sale cialis 5 mg cialis tablets australia deutschland cialis online cialis generic tadalafil buy prezzo cialis a buon mercato does cialis cause gout
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Amazing information. Kudos.
cialis canada cialis flussig cialis lowest price bulk cialis cialis kaufen deutschland cialis online cialis online deutschland wow look it cialis mexico cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Thank you. Very good stuff.
order cialis from india cialis online holland cialis herbs price cialis wal mart pharmacy viagra vs cialis warnings for cialis cialis dosage amounts wow look it cialis mexico viagra vs cialis comprar cialis 10 espa241a
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Whoa lots of amazing information.
when can i take another cialis cialis generico online low cost cialis 20mg cialis 5 mg para diabeticos enter site natural cialis free cialis cialis para que sirve walgreens price for cialis when will generic cialis be available cialis kaufen bankberweisung
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30