تبلیغات
حقوقی - بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور

بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور

نویسنده :اون
تاریخ:شنبه 20 مهر 1387-11:47 ب.ظ

نظر به این که در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1385 پرسش هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می شود،نکات زیر اعلام می گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد: 1- تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیماً و راساً و یا از طریق موافقت یا پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایره به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 مورخ 24 دی 1385 ( که قانون فوق مبنیاً بر آن تصویب شده است ) فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می شود
بسمه تعالی

بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به این که در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1385 پرسش هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می شود، نکات زیر اعلام می گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1- تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیماً و راساً و یا از طریق موافقت یا پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایره به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 مورخ 24 دی 1385 ( که قانون فوق مبنیاً بر آن تصویب شده است ) فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می شود ، بنابراین در پرونده های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادر کننده حکم ، نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده های کیفری و در اختیار دادگاه صادر کننده حکم در پرونده های حقوقی ، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط ( غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا ) کما کان پابرجاست.
2- چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده های کیفری مشمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه همعرض محکمه صادر کننده حکم قطعی است بدین شرح که :
1-2- اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده ( مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن ) یا به علت عدم تجدید نظر خواهی و یا به دلیل تجدید نظر خواهی خارج از از فرجه مقرره قانونی ، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادر کننده حکم ( به اختلاف موارد : دادگاه عمومی جزایی - انقلاب- کیفری استان - ویژه اطفال - نظامی دو - نظامی یک ) به عنوان دادگاه همعرض مامور اعاده دادرسی خواهد بود .
2-2- چنانچه حکم بدوی با تایید در مرجع تجدید نظر ( حسب مورد : دادگاه تجدید نظر استان – دادگاه نظامی یک ) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدید نظر احیاناٌ با نقض حکم تجدید نظر خواسته بدوی ، حکم دیگر صادر کرده باشد ( که قطعی تلقی می شود ) اعاده دادرسی در شعبه همعرض همان مرجع تجدید نظر صورت می گیرد، 3-2- و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه همعرض از همان نوع دادگاه صادر کننده رای بدوی انجام خواهد شد 3- چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 (نسبت به پرونده های محاکم نظامی ) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب 1378 (نسبت به پرونده های محاکم عمومی و انقلاب ) و با توجه به رای وحدت رویه 538 مورخ 1 آبان 1369 ، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر ، از سوی رئیس قوه قضائیه ناقض رای خلاف بین شرع معترض عنه نیست و فقط اجرای آن را به تاخیر می اندازد ، بنابراین، دادگاه صالح مرجوع الیه به شرح بندهای قبل ، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی ، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح وقانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیاناٌپس از تجدید دادرسی،حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر ، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود، 4-چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادر کننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن درقضا ( که مقید به رعایت موازین قانونی است)خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه ای به عمل خواهد آمد که قانوناٌ صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد.
5-مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق ) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده اند ،نیز دادگاه همعرض محکمه صادر کننده حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رای معترض عنه و صدور رای ماهوی مقتضی نموده باشد و احیانا این رای خلف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد که تنها در این فرض ، طبق تبصره 3 ماده موردسخن ، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود. 6-چون پرونده هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده ، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 خارج است، چنانچه رای مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاًحکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان ،
7-صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده 18 در پرونده های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم الاجرا می باشد نباید موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادر شده را اجر نمایند، بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوط به اعاده دادرسی متوقف می شود.
8-درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 وادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم الاجرای صادر شده در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی گردد، مگر این که روسای کل دادگستری ها با دادستان های مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم علیه با تامین آزاد است ، شروع نگردد. بدیهی است باید در این گونه موارد سریعاً پرونده را با اظهار نظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9-روسای کل دادگستری های استان ها و دادستان های مربوط و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می کند.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 03:06 ق.ظ

Wow tons of helpful tips!
tadalafilo buying brand cialis online we choice cialis uk cialis for sale we choice free trial of cialis cialis 5 mg scheda tecnica venta cialis en espaa cialis for sale in europa cialis 5 mg cialis en mexico precio
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 01:30 ق.ظ

Incredible plenty of awesome info!
click now buy cialis brand cialis online nederland achat cialis en itali buy cialis cheap 10 mg side effects for cialis tarif cialis france acheter cialis meilleur pri cialis venta a domicilio buy name brand cialis on line comprar cialis 10 espa241a
Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:49 ق.ظ

Thanks, Useful information.
buy cialis online cipla cialis online canada discount drugs cialis price cialis best tesco price cialis cialis kaufen wo discount cialis cialis generico postepay cialis 5mg prix precios cialis peru
foot pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:24 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, just go to see this web page everyday
as it provides quality contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر