تبلیغات
حقوقی - رای شماره ۱۰۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانونی خود در قبال كارگران

رای شماره ۱۰۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانونی خود در قبال كارگران

نویسنده :اون
تاریخ:جمعه 11 مرداد 1387-03:08 ق.ظ

رای شماره ۱۰۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانونی خود در قبال كارگران

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه:
۱۰۱۱
كلاسه پرونده:
۸۶/۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای حسین شیرین.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب
۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

 

 

 

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه:
۱۰۱۱
كلاسه پرونده:
۸۶/۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای حسین شیرین.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب
۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده كلاسه
۸۰/۵ موضوع شكایت آقای حسین شیرین به طرفیت، ۱ـ بیمارستان شهید مصطفی خمینی ۲ـ سازمان تامین اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمههای واریز نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینكه سازمان تامین اجتماعی به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مكلف است افرادی را كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق كار میكنند و به تشخیص مراجع صالح كارگر شناخته میشوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تكلیف قانونی خود عمل نماید با توجه به اینكه به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون كار مكلفند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمان طرف شكایت در اجرای ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تكلیف قانونی خود در خصوص احتساب سوابق حق بیمه پرداخت نشده شاكی اقدام نمایند و شكایت در این حد وارد و رای به ورود آن صادر و اعلام میدارد. الف ـ۲ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۱/۶۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی به شرح دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مبتنی بر فرد بیمه شده میباشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بیمه شده معین مینماید... در مانحن فیه به موجب دلایل و قرائن موجود تاریخ اظهارنامه نویسی و درخواست صدور دفتر در شعبه شمیران برابر با ۲۵/۶/۱۳۶۹ میباشد، ولی سوابق امر نشان میدهد، سابقه پرداخت حق بیمه در بیمارستان مصطفی خمینی از ۱/۶/۱۳۶۳ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۶۷ و به مدت ۱۶۵۰ روز دارند و تا این حد از موضوع، حـق و حقوق مكتسبه برای شاكی محسوب میگردد ولی شاكی مدعی هستند از ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۵/۱۳۶۳ از طرف بیمارستان هیچ گونه وجهی به عنوان حق بیمه جهت ایشان واریز نشده و میگویند از لیست بیمه جا افتادهام و نهایتاً خواستار آن میباشند كه اولاً حق بیمه برای این مدت جهت ایشان پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی هم این مدت را در ردیف سوابق قابل قبول مورد پذیرش قرار دهد كه به نظر دیوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با این ایام كه اعلام شده بنیاد شهید حاضر به پرداخت میباشد و یا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضیحی كه فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاریخ ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۵/۱۳۶۳ نام شاكی در ردیف بیمه شده ثبت و درج نگردیده است. بنابراین حتی اگر هیچ تردیدی نباشد كه شاكی در حد فاصل دو تاریخ مورد ادعایش در بیمارستان اشتغال هم داشتهاند برای سازمان تامین اجتماعی نمیتوان مسئولیتی از جهت تعهدات قانونی‌اش در این خصوص قائل گردید و اگر فرضاً بیمارستان محل اشتغال شاكی به هر دلیل و علتی حق بیمه برای وی در آن زمان پرداخت ننموده و یا نام وی را در لیست كاركنان مشمول بیمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرف‌نظر از مسئولیت مسئولین وقت آن در این مورد دیگر در وضع موجود نمیتوان از این بابت مسئولیتی برای سازمان تامـین اجتماعی ایجاد نمود و یا سازمان را ملزم به احتساب آن ایام در ردیف سوابق قابل قبول پرداخت حق بیمه شاكی كرد. نتیجتاً اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به لحاظ اینكه در صدور دادنامه معترضعنه توجه كافی به موارد اشاره شده در فوق نگردیده مواجه با ایراد است با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شكایت شاكی و خواسته وی به كیفیتی كه مطرح گردیده و مورد مطالبه قرار گرفته غیروارد تشخیص و محكوم به رد است. ب ـ۱ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۰/۶ موضوع شكایت آقای مسعود رسولی آشتیانی به طرفیت بیمارستان شهید مصطفی خمینی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، سوابق بیمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینكه سازمان تامین اجتماعی به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مكلف است افرادی را كه بهر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق كار میكنند و به تشخیص مراجع صالح كارگر شناخته میشوند تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تكلیف قانونی خود عمل نماید و باتوجه به اینكه بـه موجب مـاده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون كار مكلفند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمانهای طرف شكایت در اجرای ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تكلیف قانونی خود در خصوص احتساب ۸ سال حق بیمه پرداخت نشده شـاكی اقدام نمایند، و شكایت در این حد وارد و رای به ورود آن صادر و اعلام میدارد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۱/۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره كل تامین اجتماعی تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینكه از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است و با بررسی سوابق امر از حیث رعایت موازین قانونی و اعمال مقررات مربوطه ایراد و اشكالی كه موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نمیرسد. علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده
۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ كارفرمایان كارگاههای مشمول این قانون مكلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تاخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم كارگر و كارفرما و وصول آن به تجویز ماده ۵۰ قانون اخیرالذكر و نتیجتاً تكلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال كارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام كارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تكالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه كارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت كارگر مشمول قانون كه به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است


نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
[ آدرس وبسایت ]
یکشنبه 4 تیر 1396 02:18 ب.ظ
First of all I would like to say great blog! I had a
quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure
out how to begin. Any recommendations or hints?

Appreciate it!
حاجی محمدخدری
پنجشنبه 19 شهریور 1394 04:56 ب.ظ
باسلام مشکلی درارتباط بااین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.بخاطر درج این رای ازشما بسیارمتشکرم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر