تبلیغات
حقوقی - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382

نویسنده :اون
تاریخ:چهارشنبه 27 شهریور 1387-04:09 ق.ظ

1ـ در خصوص این سوال كه ( آیا برای تنظیم وكالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور كه طی 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وكالت نمی باشد)) ( 137120/1/ و ـ و مورخ 13/12/78

2ـ در خصوص این سوال كه (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج درقانون می باشد ) ( 37120/1 و ـ مورخ 23/12/78 )

3ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشاركت مدنی تولیدی بانكها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكی جزء تسهلات اعطائی بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان كه باشد حق الثبت به یك مأخذ محاسبه می گردد.)) ( 37120/1/ و مورخ 23/12/78 )

4ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید:

(( ظاهراً در صورتیكه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كمتر از 3/1 یك سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( 37120/1 و مورخ 23/12/78).

5ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملكرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد:

(( بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.))
( 37120/1/ و ـ مورخ 23/12/78 )

6ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در گواهی امضاء با كارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاك احزار هویت می باشد)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/01/79)

7ـ در خصوص این سوال كه ( همانگونه كه نیاز به اخذ كپی شناسنامه موكل در مقام عمل به وكالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارك رسیدگی به وضعیت خدمتی موكل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی كه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موكول به ارائه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالك دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالك اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالك اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوكپی پایان خدمت یا معافیت موكل نیست.)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/1/79)

8ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به كمتر و یا بیشتر از آنچه كه در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممكن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید:

چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی كه طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذكور وصول خواهد باشد. ( 7099/3/ و ـ مورخ 1/3/1379)

9ـ در خصوص این سوال كه ( با توجه به اینكه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وكالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وكالتهایی از قبیل وكالت خرید و وكالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وكالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم
می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید:

با توجه به اینكه قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 كل كشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وكالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذكور نموده لذا تنظیم سند وكالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیكلت و ماشین آلات راهسازی و كشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذكور نبوده و تابع شق یك بند ط از ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد. ( 7099/3/ و مورخ 1/3/1379 )

10ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 مورخ 24/1/79 بدین شرح ( آیا ارائه كارت شناسایی كارمندی و دانشجویی معتبر كه اكثراً كامپیوتری است برای كاركنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر كه در ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

طبق بند هـ ماده 50 آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذكور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذكر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذكور الزامی است. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379 )

11ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذكور مبنی بر اینكه ( مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل كلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانك واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذكر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379 )

12ـ در خصوصی سوال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 مورخ 27/2/79 بدین شر ( با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 چنانچه سند قطعی یا وكالت نسبت ه جزئی از یك اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

بدیهی است در مواردی كه سند قطعی و یا وكالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم
می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

13ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( هنگامیكه شخهص وكیل ه استناد سند وكالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

14ـ در خصوص سوال دفترخانه 29 كرمانشاه تحت شماره 573 مورخ 13/12/79 بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینكه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 كه تصریح دارد به اینكه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است كه در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم كرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379

15ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( آیا دراسناد وكالت اتومبیل كه با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذكور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وكالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379 )

16ـ درخصوص سوال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج مورخ 7/2/79 مبنی بر ( 15% حق التحریر كه به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از كسر 15% كاركنان و 10% كانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از كل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید.

با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از كل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

17ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره كل امور اسناد و سر دفتران كه جهت طرح به كمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینكه ( چنانچه بانك جهت خرید مسكن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسكن تنظیم سند قطعی خرید مسكن الزامی است یا خیر و چنانچه بامك در متن سند و نامه تصریح نماید كه تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسكن می باشد آیا سند تسهیلات مذكور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، در صورت اعلم بانك مبنی بر اینكه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسكن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسكن نبوده و سند تسهیلات خرید مسكن مذكور طبق اعلام بانك مشمول ماده واحده مذكور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( 2002/6/ و مورخ 5/7/1379)

18ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانكی كه مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی كه تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( 2002/6 و مورخ 5/7/1379)

19ـ در خصوص نامه شماره 365/31 مورخ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینكه ( با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نكاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون سند اقرار نامه زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نكاحیه به نظر نمی رسد. (2002/6/ و مورخ 5/7/1379)

20ـ در خصوص سوال دفترخانه 199 تهران بدین شرح ( در مواردی كه بعضی از قطعات تفكیكی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا كرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشكال است. 33700/1 و مورخ 26/10/1379

21ـ در مورد سوال دفترخانه 54 ترهان مبنی بر اینكه ( در مواردی كه شخصی به حكم دادگاه محكوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله كننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محكوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (33700/7/ و مورخ 26/10/1379

23ـ در خصوص سوال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینكه ( آیا به استناد وكالتنامه های تنظیمی در زندانها كه توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وكالتنامه های رسمی وكلای دادگستری كه روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند كرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هایی كه توسط وكلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته 33700/7/ و مورخ 26/10/1379

24ـ در مورد سوال دفترخانه 57 تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یك از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. 33700/7 و مورخ 26/10/1379

25ـ در خصوص نامه دفترخانه 40 كرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی كه مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. 37099/8 ـو مورخ 25/11/79

26ـ در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر اینكه ( آیا ارائه كارت و آیا حكم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره 12620ـ 20/4/79 كانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله كافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید:

ارائه كارت یا حكم بازنشستگی فوق الذكر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها كافی است 37099/ ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

27ـ در خصوص سوال دفترخانه 40 كرمان مبنی بر اینكه موضوع بخشنامه شماره 3229/1- 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی كه ابتدا بانك اعطاء كننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملكی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل 5 در 1000 تبصره یك بند الف ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذكر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:

با توجه به متن بخشنامه مذكور اسنادی كه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذكور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ 5 در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذكور نمی باشد 37099/8 – و – و مورخ 25/11/1379

28ـ در مورد سوال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چك كه لاشه چك مفقود شده و برای رفع مشكل از حساب جاری صادره كننده چك تنظیم می گردد و حاكی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چك می باشد با این كه غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به این كه هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد 37099/8-و- و مورخ 25/11/1379

29ـ در خصوص سوال دفترخانه 537 تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید

با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد كسانی را كه با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. 37098/9- و – و مورخ 25/11/1379

30ـ در مورد سوال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر اینكه ( آیا تنظیم اسناد منقول وكالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشكال است یا خیر؟)

به شرح ذیل اظهار نظر گردید.

با توجه به بخشامه شماره 1083/ س /2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاك اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد 37098/9 و ـ و مورخ 25/11/1379

31ـ در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمركی و یا گواهی امضاء مالك قبض انبار مبنی بر تحویل كالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 2 ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. 37098/9ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

32ـ در مورد سوال دفترخانه 12 بوكان مبنی بر اینكه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانكی كه در اختیار اشخاص مانند كشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از كارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملكی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. 37098/9/ـ و ـ و مورخ 25/1/379

33ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول كارت اقامت قانونی آنها كه در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارك هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه كارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد 37097/10 و ـ مورخ 25/11/1379

34ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه كه برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یك صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. 37097/10 ـ و ـ مورخ 25/1/1379

35ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذكور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول كه در اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حكم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حكم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است كه مورد حكم واقع شده مگر اینكه این مبلغ كمتر از قیمت منطقه ای باشد كه در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

36ـ در مورد سوال دفترخانه 4 كاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملك مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

اگر با تنظیم سند مالك عین تغییر می كند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 قانون
شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

37ـ در خصوص سوال دفترخانه 50 لاهیجانی مبنی بر اینكه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالكین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تكلیف را روشن نموده است. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

38ـ در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وكالت از قبیل املاك اعم از تجاری و مسكونی و زمین و وكالت های كاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی كه مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به
تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد 37100/11ـ و مورخ 25/11/1379

39ـ در مورد نامه دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر اینكه ( در تنظیم وكالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك احتمال دارد بعضی اموال و املاك در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وكالت كلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی و اموالیكه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1379

40ـ در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا با پایان كارهای مشروط كه عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان كارهایی كه شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین
می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 مورخ 15/1/76 اداره كل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مكلف به مطالبه و اخذ پایان كار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1371)

41ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تكلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. 37100/11 ـ و – مورخ 25/11/1379

42ـ در موردنامه دفترخانه 32 تهران مبنی بر اینكه ( آیا می توان به متعاقین تكلیف نمود كه همراه با اقرار به یكسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینكه ایجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. 37100/11/ ـ و ـ مورخ 25/11/1379

43ـ در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر اینكه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد.

با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 مورخ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیكه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. 4357/12ـ و مورخ 8/2/1380

44ـ در موردنامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد كفایت می كند و ای اینكه دفترخانه مكلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشد و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیات وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 مورخ 12/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380

45ـ در خصوص نامه دفترخانه 8 كرمان مبنی بر اینكه : (( در اجرای بند 29 مجموعه
بخشنامه های ثبتی تا 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفتر خانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380

46ـ در مورد نامه دفترخانه یك بیرجند بدین شرح ( در گواهی های حصر وراثت كه بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اكنون اعتبار گواهی های مذكور تا میزان مبلغ ده میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی باستناد گواهی های مذكور به چه صورت امكان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند باستناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشكال است. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380

47ـ درخصوص سوال دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر اینكه شخصی اقرار نماید كه سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانك ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

نظر به اینكه منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی تنظیم اقرار نامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود ( مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. 5193/11 ـ و مورخ 11/2/1380

48ـ در مورد سوال دفترخانه 36 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به اینكه موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانیك، بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشدلذا قید عبارت مربوطه در متن سند رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران ملاك تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها. اعلام بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند رهنی الزامی است.

49ـ در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح ( در صورتیكه سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند بامضاء متعاملین نرسیده است و موقع امضاء سند ارزش معاملاتی یافته است و از ما به التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضاء حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح اتی اظهار نظر گردید:

حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول می گردد. 5193/13 ـ و ـ مورخ 11/2/1380

50ـ در مورد سوال دفترخانه 378 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند وصیت تملیكی آیا نیاز به اخذ گواهی دارائی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 ایین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیكن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالك ملك ضروری است. 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380

51ـ درخصوص سوال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر اینكه ( آیا در اسناد اتومبیل كه به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 طبق مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

جواب همان است كه در بند 1 بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل بر رهن نیز جاری است 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380

52ـ در خصوص سوال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح ( برگ فروش كه سازمان مزایده كننده نسبت به خودروها می دهد می شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380

53ـ در مورد سوال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر اینكه ( دفتر اسناد سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه ولی برگ اعلام وضعیت صادر نكرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟)‌ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تایید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدر نیست. 19000/15 ـ و ـ 4/6/1380

54ـ درخصوص سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( دادگاهی حكم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر كنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

مفاد حكم محكمه باید اجرا شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. 19000/15 ـ و ـ مورخ ¾ /1380

55ـ در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر اینكه ( آیا در موقع تنظیم سند وكالت اتومبیل و یا تعویض وكالت می توان با اخذ تعهد از وكیل بدن اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وكالت یا نقویض وكالت نمود یا خیر/) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اخذ گواهی عدم خلاف درهنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380

56ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح ( در خصوص انتقالات زمینهایی كه سازمان مسكن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسكن از پرداخت حق الثبت اینگونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتیكه مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسكن و شهرسازی و یا حق الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاك تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

اولاً در مواردی كه سازمان مسكن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذكور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده كه با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380

57ـ در مورد سوال دفترخانه 36 كرمانشاه مبنی بر اینكه ( آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره دارائی نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380

58ـ در خصوص سوال اول دفترخانه 14 سنقر كلیاتی بدین شرح ( در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجزائی كه از طریق اجرائی اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی كه به عنوان نیم عشر و حق حراج كه در پیش نویس تصریح گردیده كه این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج ححق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380

59ـ در مورد سوال دوم دفترخانه بدین شرح ( آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرائی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احكام دادگاهها نیاز به اخذ مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟)

در تنظیم اسناد انتقال اجرائی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی كه ادراه اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380

60ـ در خصوص سوال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح ( در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیر منقول و رهن تسهیلات خرید مسكن بانكها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المحجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت رهن كه قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 376 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است. 3082/17ـ و ـ مورخ 7/9/1380

61ـ در موردسوال دفترخانه 283 تهران مبنی بر اینكه ( اگر مالك مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

در مواردی كه شخصی كه ملك خود را با دیگری شریك می باشد قصد انتقال قدراسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به كسب موافقت شریك دیگری برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. 30820/17 ـ و ـ مورخ 7/9/1380

62ـ در خصوص سوال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح ( در خصوص اسنادی كه در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود كدامیك از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. 5001 /18 ـ و مورخ 31/10/1381

63ـ در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر اینكه ( آیا طبق بند ب ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوی 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتیكه نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید:

چنانچه اصحاب سند در فترخانه تنظیم كننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مرابت اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و درحاشیه نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اهلام نمایند. لكن چنانچه اقاله در دفتر خانه دیگری صورت پذیرد دفتر اخیر الذكر با رعایت مقرارت پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. 5001/18/ ـ و ـ مورخ 31/1/1380

64ـ در خصوص سوال دفتر خانه 480 تهران بدین شرح ( آیا به استناد مفاصا حساب دارائی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

از آنجائیكه این تكلیف مستند به حكم كلی ماده قانونی مورد بحث و به صرف وصول بدهی های مالیاتی احتمالی راهنین از محل اجاره و یا هر نوع استفاده دیگر از آن برقرار شده است در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك موردوثیقه بنام راهن و یا مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت. 8393/34 مورخ 18/9/81

65ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر اینكه ( ارگ در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381

66ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح ( در صورتیكه بدون فسخ سند فقط از پلاك ثبتی مورد وثیقه فك رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاك جایگزین پلاك قبلی در رهن بستانكار قرار بگیرد. مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیكه فقط از پلاك مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فك رهن به عمل آید سپس پلاك دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرارداده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381

67ـ در خصوص سوال دفترخانه 98 تركمنچای تحت شماره 188ـ9/5/8 مبنی بر یانكه ( درتنظیم سند قطعی یا وكالت خودرو اگر خریدار یا وكیل تعهد پرداخت جریمه های احتمالی را بنماید دفترخانه می تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم كند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چه قبل اط تنظیم سند قطعی یا وكالت خودرو سر دفتر تنظیم كننده سند مكلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می باشد. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381

68ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودكار یا روان نویس جایز است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.

69ـ در خصوص سوال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر اینكه ( آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذكور است. 14460/20ـ و ـ مورخ 12/4/1381

70ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا صدور اجرائیه برای وصول ملالغی تحت عنونان حق الوكاله كه از طرف بانكها ضمن درخواست اجرائیه تقاضا می شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چنانچه در متن قردادشرط شده باشد كه اعلان میزان بدهی با نظر بانك باشد با توجه به ماده 72 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانك بلامانع است. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

71ـ در خصوص سوال دفترخانه 685 تهران مبنی بر اینكه ( پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه بدلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً تبصره 4 ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

72ـ در مورد سوال دفترخانه 252 تهران بدین شرح ( در مواردی كه فروشنده ملكی شهرداری باشد و قیمت ملك در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ملاك وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد كه در هرصورت نباید از ارزش منطقه ای ملك كه توسط حوزه مالیاتی تعیین می گدد كمتر باشد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

73ـ در مورد سوال دفترخانه 183 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تكلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت المثل اماكن مسكونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ایداع مال الاجاره توسط مستاجرین بدهكار به بانكها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده 6 قانون مالك ومستاجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی رسد. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

74ـ در خصوص سوال دفترخانه 388 تهران بدین شرح ( در صورت اشتباه در مبلغ در ثبت دفتر آیا امكان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، مالك وصول حق الثبت مبلغ اولیه می باشد یا مبلغی كه بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قبل از امضاء و تكمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سوال ملاك وصول حق الثبت، مبلغ واقعی سند كه مورد توضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

75ـ در خصوص سوال دفترخانه 283 تهران بدین شرح ( آیا قید حدود اربعه مورد معامله درخلاصه معامله اسنادیكه بر مبنای صورت مجلس تفكیكی تنظیم می گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون حدود اربعه لازم است. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

77ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 جهرم بدین شرح ( زوجین قصد تنظیم اقرار نامه زوجیت دارند و با توجه به اینكه در زمان عقد سن زوجه كمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرار نامه انها اشكال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در زمان تنظیم اقرار نامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیچده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرار نامه زوجیت بلا اشكال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381

78ـ در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41ـ 21/8/80 مبنی بر اینكه ( اگر استعلام از سازمانهای اب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشكال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

چنانچه باظهار متعاملین بهر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشكال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381

79ـ در خصوص سوال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح ( آیا درج كلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الز

نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:54 ق.ظ

Awesome facts. With thanks.
prescriptions from canada without aarp recommended canadian online pharmacies trust pharmacy canada reviews canada pharmacies online prescriptions is trust pharmacy in canada legitimate northwest pharmacies mail order buy viagra now north west pharmacies canada drugstore online reviews buy viagrow
http://ytinfran.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:52 ب.ظ

Many thanks. Numerous facts!

where cheapest cialis cialis alternative buy cheap cialis in uk cialis billig ou acheter du cialis pas cher costo in farmacia cialis deutschland cialis online costo in farmacia cialis cialis generico postepay cialis generico
http://kropworthli.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:48 ب.ظ

You reported that fantastically.
american pharmacy cialis cialis ahumada tadalafil tadalafil 20 mg i recommend cialis generico cialis for daily use only here cialis pills tadalafil 20 mg cialis online cialis dose 30mg
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Regards! Quite a lot of tips!

tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis viagra cialis levitra cipla cialis online cialis generisches kanada cialis coupon buy cialis sample pack cialis ahumada click here take cialis comprar cialis navarr
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

You have made your position extremely clearly..
cialis price in bangalore cilas buying cialis overnight sublingual cialis online cialis dosage recommendations cialis super kamagra discount cialis fast cialis online acheter cialis meilleur pri cialis preise schweiz
cs com viagra
شنبه 18 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

It's the best time to make a few plans for the long run and it's time to be happy. I've read this post and if I may just I want to suggest you few attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write next articles relating to this article. I desire to learn more issues approximately it!
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:16 ق.ظ

Seriously a lot of very good info.
click now cialis from canada where to buy cialis in ontario click now cialis from canada enter site very cheap cialis cialis uk cialis italia gratis cialis online holland cialis online we use it cialis online store click here to buy cialis
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:24 ب.ظ

You expressed that superbly.
online pharmacies of canada viagra canadiense canadian online pharmacies legal trust pharmacy canada reviews drugs for sale in uk buy vistagra usa northwest pharmacies online drugstore online reviews canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy meds
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:23 ب.ظ

This is nicely expressed. .
viagra canadiense most reliable canadian online pharmacies canadian drugs canadian pharmacy uk delivery good canadian online pharmacies canada medication list online drug store canadian pharmacies drugstore online shopping reviews canadian prescriptions online serc 24 mg
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 03:40 ق.ظ

Superb material. Kudos!
cialis efficacit cialis coupon we like it cialis price cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk costo in farmacia cialis achat cialis en suisse no prescription cialis cheap comprar cialis 10 espa241a brand cialis generic
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Thanks. Helpful information!
cialis per paypa where do you buy cialis import cialis cialis alternative cialis for sale where do you buy cialis click here to buy cialis generic cialis soft gels enter site very cheap cialis cialis online
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Lovely posts. Thanks a lot.
achat cialis en suisse cialis tadalafil wow cialis 20 cialis baratos compran uk fast cialis online cialis 05 precios cialis peru pastillas cialis y alcoho generic cialis in vietnam tarif cialis france
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ق.ظ

This is nicely said! .
viagra vs cialis vs levitra cialis 20mg prix en pharmacie no prescription cialis cheap cialis alternative only here cialis pills cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine costo in farmacia cialis cialis 5 mg cialis daily dose generic
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Very good posts. Many thanks!
acheter cialis meilleur pri cialis with 2 days delivery recommended site cialis kanada cialis super kamagra cialis great britain cialis 5mg tarif cialis france click here cialis daily uk cipla cialis online generic cialis soft gels
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Good posts. With thanks.
cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis interactions for cialis cialis tadalafil online buying cialis on internet cialis online napol rezeptfrei cialis apotheke cheap cialis purchasing cialis on the internet brand cialis generic
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 02:06 ب.ظ

Many thanks. Very good information!
cialis rezeptfrei sterreich only best offers cialis use buy original cialis generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness purchasing cialis on the internet cialis canadian drugs free cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 5mg
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Cheers, Excellent stuff!
cialis 5 effetti collaterali cialis bula side effects for cialis price cialis best non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici purchase once a day cialis cialis online napol buy cialis uk no prescription cialis pills in singapore
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Appreciate it, A lot of stuff.

cialis bula tadalafil 10 mg 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg pastillas cialis y alcoho low dose cialis blood pressure cialis baratos compran uk tesco price cialis miglior cialis generico click here cialis daily uk
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:38 ق.ظ

Incredible plenty of valuable information.
cialis flussig cialis taglich safe dosage for cialis where do you buy cialis cialis generico in farmacia i recommend cialis generico cialis kaufen cialis alternative try it no rx cialis cialis for sale south africa
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 02:20 ب.ظ

You made the point.
cialis generique cialis name brand cheap buy cheap cialis in uk 5 mg cialis coupon printable buy cialis online legal cialis mit grapefruitsaft cialis professional yohimbe cialis tablets sialis generic cialis 20mg uk
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Wow tons of awesome info.
cialis online deutschland callus cialis 5 mg para diabeticos cialis in sconto cialis online nederland miglior cialis generico cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:05 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
viagra cialis levitra cialis prices how do cialis pills work cialis manufacturer coupon prescription doctor cialis cialis farmacias guadalajara cialis price thailand enter site 20 mg cialis cost cialis super acti try it no rx cialis
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:46 ب.ظ

Cheers, I appreciate it!
cialis generico postepay wow cialis 20 prezzo di cialis in bulgaria cialis et insomni cialis for bph cialis 5mg price cialis per pill cialis professional yohimbe cialis 5 mg schweiz we like it safe cheap cialis
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Superb write ups. Kudos!
cialis 5 mg schweiz purchase once a day cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis dosage we use it 50 mg cialis dose cialis 30 day trial coupon buy cialis online nz tadalafil generic we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
tadalafil generic cialis 100mg suppliers chinese cialis 50 mg estudios de cialis genricos warnings for cialis cialis generico in farmacia generic cialis tesco price cialis cialis 5 mg scheda tecnica tesco price cialis
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:11 ق.ظ

Awesome material. Many thanks.
estudios de cialis genricos cialis 20 mg effectiveness weblink price cialis buy name brand cialis on line cialis australia org cialis preise schweiz viagra cialis levitra achat cialis en itali tadalafil 20mg cialis pas cher paris
buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:02 ب.ظ

You actually mentioned that superbly.
levitra generic vardenafil 20mg levitra 10 mg prezzo buy levitra online levitra prices generic levitra buy levitra online levitra generic vardenafil levitra 10 mg kopen
Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:52 ق.ظ

Cheers. An abundance of forum posts.

dosagem ideal cialis interactions for cialis tarif cialis france cialis efficacit cialis 30 day sample buy cialis uk no prescription achat cialis en itali how to buy cialis online usa effetti del cialis compare prices cialis uk
buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 06:37 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis dosage how to buy cialis online usa buying cialis in colombia opinioni cialis generico enter site very cheap cialis generic cialis 20mg tablets buy cialis online legal cialis vs viagra legalidad de comprar cialis cialis pills
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 05:46 ق.ظ

Valuable write ups. Many thanks!
warnings for cialis generic cialis generic cialis tadalafil costo in farmacia cialis canadian cialis prezzo cialis a buon mercato we like it cialis price preis cialis 20mg schweiz we like it cialis soft gel cialis for sale
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30