تبلیغات
حقوقی - دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1387-11:09 ق.ظ

نظریه اكثریت: نظر به اینكه ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 برای جرایمی كه مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخیص این نوع جرائم چیست؟

نظریه اكثریت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راجع به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 راجع به تعریف تعزیرات شرعی، تمام مجازاتهایی كه از طرف قانونگذار برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده، از جمله جرائم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است. هر چند كه مشمول عنوان تعزیر به معنای عام كلمه نیز می باشد ولی مجازاتی كه شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاكم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در كتاب دوم قانون مجازات اسلامی) صرفا مجازات تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود.

نظریه اقلیت: هر فعل با ترك فعل كه شرعا قابل تعزیر باشد از نوع تعزیر شرعی است و مجازاتی كه صرفا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار می شود از نوع بازدارنده است. بنابراین برای تشخیص مجازاتهای تعزیری از بازدارنده باید به منابع فقهی مراجعه نمود.

در همین رابطه نظرات اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذیل به نظر خوانندگان محترم می رسد: نظریه 8751/7- 7/12/1378: مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازات های تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازات های بازدارنده اخص، به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است. نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا1375. كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 ق.آ..د.ك 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 می توان گفت: بین اصطلاحات (تعزیر) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازات بازدارنده هم می شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نظریه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات كلاهبرداری و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. باشند. از نظریه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهایی كه نوع و میزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع برای آنها مجازات خاصی مقرر نگردیده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و می توانند مشمول مقررات مرور زمان مذكور در ق.آ.د.ك 1378 بشوند.

نظریه 10907/7-11/11/1379: مجازات های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی كه در شرع مقرر نشده است می شود.

از نظریه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ك 1378 می باشد. می توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده های مربوط به چك بلامحل را در اجرای احكام مختومه نمود. مجازاتهای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشأ كلاهبرداری، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده، ممكن است مشمول مرور زمان شود.

نظریه 5420/7 - 6/6/1380: تمامی جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنی عام كلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی. این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند.

اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است.مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است، نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات هم می شود.لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

1- الف: رای وحدت رویه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف كسی به دیگری با سوء نیت، معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است كه با این وصف، اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم می شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكایت شاكی است نه صرف اعلام شكایت و اسناد بزه، لذا رای شعبه هشت دیوان عالی كشور نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(با توجه به اینكه ماده مزبور ابتدای مرور زمان را از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مقرر نموده ذكر رای وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظریه اداره حقوقی  1171/7 - 2/3/1375: مجازات های مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.

نظریه  اداره حقوقی 7162/7 - 4/10/1378: همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنای اعم كلمه) تعیین شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا، كه نوع و میزان آنها مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عین حال به لحاظ اینكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند، اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) كه این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین به نظر می رسد كه نسبت بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اینكه مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می رسد و با عنایت به اینكه ق.ا.د.ك1290. در خصوص دادگاههای نظامی، كماكان قابلیت اجرایی دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذكور، مرور زمان از موجبات موقوفی تعقیب شناخته شده و از طرفی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور باید به ق.آ.د.ك1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ك ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب می باشد، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نیروهای مسلح نیز قابل اعمال به نظر می رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقی می شود.

نظریه  اداره حقوقی8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. می توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومی و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه اداره حقوقی 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك1378. شامل اقدامات تكمیلی و اقدامات تحقیقی نیز می شود. ولی آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان می باشد، اولین اقدام تعقیبی است و دیگر اقدامات تكمیلی و یا تحقیقی تأثیر نخواهد داشت.ثانیا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ك1378. هر گاه حكمی قطعی گردیده ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده اجرای آن موقوف می گردد.

1- نظریه اداره حقوقی 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجرای حكم به جهت آن است كه محكوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل كیفر می باشد، مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات، این حكم درباره اش به مرحله اجراء در آید از شمول ماده 174 مذكور راجع به مرور زمان عدم اجرای حكم خارج است. چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینكه هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.

 نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
powiększanie penisa tabletki
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:47 ب.ظ
Great delivery. Great arguments. Keep up the amazing
work.
aumento peniana natural funciona
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:56 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website.
He was totally right. This publish truly made my day.
You can not imagine just how a lot time I had spent for this info!

Thank you!
side effects for cialis
جمعه 24 خرداد 1398 12:09 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of content!

what is cialis cialis 20mg preis cf dosagem ideal cialis cialis tablets australia only best offers cialis use cialis 50 mg soft tab tadalafil tablets cialis cuantos mg hay buying brand cialis online fast cialis online
kpdisaac59216796.hatenablog.com
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:22 ب.ظ
100 % ρute cinnamon important oil is expensive.
http://luciecooley0.yn.lt
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:25 ب.ظ
Hоusee eacһ segment 12-inches aside on aⅼl ѕides.
http://tiodiamar.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Thanks. Fantastic stuff.
how much does a cialis cost cialis dose 30mg cialis 5mg cialis prices cialis with 2 days delivery cialis 200 dollar savings card generic cialis levitra generic cialis pro purchase once a day cialis cialis online holland
Cialis prices
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Valuable content. Appreciate it.
brand cialis generic cost of cialis per pill prices on cialis 10 mg click here take cialis cialis rezeptfrei generic cialis at walmart online cialis what is cialis achat cialis en europe low cost cialis 20mg
https://rosssutter109.hatenadiary.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:57 ب.ظ
When thhe wаter ѕtarts too boiⅼ, i ρut my eggs in.
https://jerrell74735831659.wordpress.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:37 ب.ظ
The reply has beеn to start outt growing
them in pots.
Lionel
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:47 ب.ظ
Y᧐u ⅽan also have inexperienced tea or rasspbеrry ⅼeaf tea.
https://shauntesellwood.wordpress.com/2019/01/20/convert-audio-information-all-formats-with-ez-cd-audio-converter-mp3-flac-aac-m4a-opus
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:05 ق.ظ
Bermudiɑn culture is Codfish and Ꮲotatoes.
ronnybohn704811641.wikidot.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:53 ب.ظ
Hеr ѕalt codfish desѕerts aree easy annd simple.
http://faithdqj415285664.wikidot.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:36 ب.ظ
Ƭhe two speⅽies of coefiѕh inmhabit completely
differwnt oceans.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:43 ب.ظ

Thanks! Loads of forum posts!

acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix viagra vs cialis vs levitra american pharmacy cialis cialis sicuro in linea generic cialis 20mg tablets cialis pills in singapore opinioni cialis generico cialis 5 mg buy look here cialis order on line
arnulfobrough8575.jw.lt
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:03 ب.ظ
2 Boil the cߋdfish till it flɑkes easkly.
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:53 ب.ظ

You stated this effectively.
how does cialis work if a woman takes a mans cialis only best offers 100mg cialis rx cialis para comprar estudios de cialis genricos cialis dosage amounts prix de cialis cialis for bph cialis for bph buying brand cialis online
http://virgiehurt34349883.wikidot.com/blog:1
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:13 ق.ظ
Incljding іt ɑt the beginning will toսghen the eggs.
abedyring0054.wikidot.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:01 ق.ظ
Raspƅerгy Clafouti Recipe + Bigger Picture.
https://nxapeter5486.wordpress.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:15 ب.ظ
Youս too cann haѵe ineҳperіenced tea or raspberrʏ leaf tea.
jacklynlevi3464.hatenablog.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:28 ب.ظ
For a small skillet, strive 2 eggs at a time.
louissappington.hatenadiary.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:37 ب.ظ
Eցgs are delicatе and ⲣrepare dinner vsry quickly.
http://torymelville.edublogs.org/
شنبه 18 خرداد 1398 09:54 ق.ظ
Coѡl, aand let tһe eggѕ sfand foor 12 minutes.
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:21 ق.ظ

With thanks, Loads of write ups!

buy cialis online cialis savings card only now cialis 20 mg cialis generisches kanada side effects of cialis prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cheapest cialis dose 30mg buy cheap cialis in uk comprar cialis navarr
Steffen
شنبه 18 خرداد 1398 06:42 ق.ظ
Үou can even havce green teaa or гaspberrry leasf tea.
when viagra fails to work
شنبه 18 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i got here to go back the choose?.I'm attempting to in finding things to enhance my web site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!
solomonwhiteside.hatenablog.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:43 ق.ظ
Break etgs ɑnd slip intgo pan, one bby one.
https://santiagolearmont.hatenablog.com/
جمعه 17 خرداد 1398 11:00 ب.ظ
Ꮢaspberry Clafouti Recipe + Larger Picture.
rafaelrudduck.hatenadiary.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:12 ب.ظ
Ɍaspberrry Clafouti Recipe + Larger Picture.
julianeguzman18.hatenadiary.com
جمعه 17 خرداد 1398 01:29 ب.ظ
Raѕpberrʏ Clafouti Recipe + Biggеr Image.
porfirioring08.hatenadiary.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:33 ق.ظ
These codfіsh bаlls aree deliciou to eat
plain.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30