تبلیغات
حقوقی - دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1387-10:09 ق.ظ

نظریه اكثریت: نظر به اینكه ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 برای جرایمی كه مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخیص این نوع جرائم چیست؟

نظریه اكثریت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راجع به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 راجع به تعریف تعزیرات شرعی، تمام مجازاتهایی كه از طرف قانونگذار برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده، از جمله جرائم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است. هر چند كه مشمول عنوان تعزیر به معنای عام كلمه نیز می باشد ولی مجازاتی كه شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاكم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در كتاب دوم قانون مجازات اسلامی) صرفا مجازات تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود.

نظریه اقلیت: هر فعل با ترك فعل كه شرعا قابل تعزیر باشد از نوع تعزیر شرعی است و مجازاتی كه صرفا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار می شود از نوع بازدارنده است. بنابراین برای تشخیص مجازاتهای تعزیری از بازدارنده باید به منابع فقهی مراجعه نمود.

در همین رابطه نظرات اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذیل به نظر خوانندگان محترم می رسد: نظریه 8751/7- 7/12/1378: مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازات های تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازات های بازدارنده اخص، به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است. نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا1375. كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 ق.آ..د.ك 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 می توان گفت: بین اصطلاحات (تعزیر) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازات بازدارنده هم می شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نظریه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات كلاهبرداری و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. باشند. از نظریه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهایی كه نوع و میزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع برای آنها مجازات خاصی مقرر نگردیده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و می توانند مشمول مقررات مرور زمان مذكور در ق.آ.د.ك 1378 بشوند.

نظریه 10907/7-11/11/1379: مجازات های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی كه در شرع مقرر نشده است می شود.

از نظریه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ك 1378 می باشد. می توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده های مربوط به چك بلامحل را در اجرای احكام مختومه نمود. مجازاتهای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشأ كلاهبرداری، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده، ممكن است مشمول مرور زمان شود.

نظریه 5420/7 - 6/6/1380: تمامی جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنی عام كلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی. این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند.

اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است.مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است، نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات هم می شود.لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

1- الف: رای وحدت رویه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف كسی به دیگری با سوء نیت، معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است كه با این وصف، اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم می شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكایت شاكی است نه صرف اعلام شكایت و اسناد بزه، لذا رای شعبه هشت دیوان عالی كشور نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(با توجه به اینكه ماده مزبور ابتدای مرور زمان را از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مقرر نموده ذكر رای وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظریه اداره حقوقی  1171/7 - 2/3/1375: مجازات های مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.

نظریه  اداره حقوقی 7162/7 - 4/10/1378: همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنای اعم كلمه) تعیین شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا، كه نوع و میزان آنها مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عین حال به لحاظ اینكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند، اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) كه این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین به نظر می رسد كه نسبت بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اینكه مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می رسد و با عنایت به اینكه ق.ا.د.ك1290. در خصوص دادگاههای نظامی، كماكان قابلیت اجرایی دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذكور، مرور زمان از موجبات موقوفی تعقیب شناخته شده و از طرفی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور باید به ق.آ.د.ك1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ك ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب می باشد، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نیروهای مسلح نیز قابل اعمال به نظر می رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقی می شود.

نظریه  اداره حقوقی8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. می توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومی و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه اداره حقوقی 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك1378. شامل اقدامات تكمیلی و اقدامات تحقیقی نیز می شود. ولی آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان می باشد، اولین اقدام تعقیبی است و دیگر اقدامات تكمیلی و یا تحقیقی تأثیر نخواهد داشت.ثانیا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ك1378. هر گاه حكمی قطعی گردیده ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده اجرای آن موقوف می گردد.

1- نظریه اداره حقوقی 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجرای حكم به جهت آن است كه محكوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل كیفر می باشد، مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات، این حكم درباره اش به مرحله اجراء در آید از شمول ماده 174 مذكور راجع به مرور زمان عدم اجرای حكم خارج است. چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینكه هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.

 نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
die besten diätpillen im test
یکشنبه 15 مهر 1397 08:06 ب.ظ
whoah this weblog is excellent i really like studying your articles.
Stay up the good work! You recognize, a lot of individuals are hunting round for
this info, you could aid them greatly.
Cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:25 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis authentique suisse generic cialis in vietnam cialis rckenschmerzen viagra or cialis cialis canada the best site cialis tablets cilas cialis generic tadalafil buy low dose cialis blood pressure tadalafil generic
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 12:13 ق.ظ

Regards, Numerous knowledge.

only here cialis pills cialis para que sirve cialis generico in farmacia acheter cialis kamagra cialis qualitat chinese cialis 50 mg cialis prices in england cialis mit grapefruitsaft cialis generico postepay buy cialis online legal
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:06 ق.ظ

You actually mentioned that very well!
canada medication trust pharmacy canadian buy vistagra usa how safe are canadian online pharmacies pharmacy pharmacy times canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy meds canadian pharmaceuticals companies drugstore online reviews
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:59 ق.ظ

Point nicely regarded..
where to buy cialis in ontario cialis en 24 hora cialis flussig canadian discount cialis cialis 20mg dosagem ideal cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico in farmacia cialis canadian drugs cialis therapie
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:57 ب.ظ

Superb advice. With thanks!
buy generic cialis wow cialis 20 we choice free trial of cialis preis cialis 20mg schweiz cialis en 24 hora comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg cost cialis en 24 hora cialis prezzo di mercato can i take cialis and ecstasy
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:09 ق.ظ

Kudos! An abundance of posts!

the best canadian online pharmacies buy viagrow pro canadian drugstore canadian pharmacycanadian pharmacy Canadian Pharmacy USA pharmacy canada plus pharmacy times Northwest Pharmacy drugs for sale on internet top rated canadian pharmacies online
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:40 ق.ظ

Thank you, I value it.
how do i buy viagra online generic sildenafil citrate where to buy viagra in store viagra price how can i buy viagra without seeing a doctor safely buy viagra online can you buy viagra without a prescription buy viagra china sildenafil online pharmacy buy viagra south africa
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:42 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
venta cialis en espaa cialis prezzo di mercato are there generic cialis tadalafilo cialis pills in singapore cialis prezzo di mercato deutschland cialis online brand cialis generic buying cialis overnight usa cialis online
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:09 ب.ظ

With thanks. Plenty of material.

cialis generico postepay achat cialis en suisse generic cialis with dapoxetine cipla cialis online legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei sterreich tadalafil 10 mg prices for cialis 50mg online cialis cialis manufacturer coupon
viabiovit.com/viagra-verenigd-koninkrijk-te-kopen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:43 ق.ظ

You stated that very well.
can you really buy viagra online viagra online get a viagra prescription online how to get viagra from doctor how to buy viagra on line buy real viagra online without prescription to buy viagra buy viagra in malaysia generic viagra uk buy viagra online nz
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:10 ق.ظ

Incredible quite a lot of superb info!
cialis kaufen cialis 20 mg best price comprar cialis 10 espa241a can i take cialis and ecstasy tadalafil 5mg cilas ou trouver cialis sur le net cialis usa cost cialis daily dose generic cialis lilly tadalafi
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:53 ق.ظ

Truly lots of excellent facts.
cialis online venta cialis en espaa low dose cialis blood pressure cialis with 2 days delivery cialis 10mg prix pharmaci cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card rezeptfrei cialis apotheke rx cialis para comprar estudios de cialis genricos
Tadalafil 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:41 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of information!

online buy viagra buy generic viagra online best place to buy generic viagra online online viagra buy viagra nz buy viagra from usa viagra online pharmacy viagra buy viagra how to get viagra uk where can i buy generic viagra online buy viagra from india
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 12:16 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets australia cialis pas cher paris import cialis cialis manufacturer coupon cialis kamagra levitra cialis wir preise import cialis buy original cialis cialis daily
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 12:11 ب.ظ

Regards. Loads of information.

look here cialis order on line i recommend cialis generico fast cialis online cialis generic tadalafil buy cheap cialis price cialis wal mart pharmacy weblink price cialis buy cialis online prescriptions cialis canadian drugs generic cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 29 اسفند 1396 05:49 ب.ظ

Regards, Awesome information!
buy cialis sample pack buy original cialis buy cialis online cialis alternative tarif cialis france cialis patent expiration buy brand cialis cheap generic cialis review uk cialis canadian drugs effetti del cialis
Can you grow taller with exercise?
شنبه 18 شهریور 1396 04:21 ق.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, superb blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر